Vitajte na ofici?lnej webovej str?nke spolo?nosti

 

 

 

 

 

 

 

 

Sme stavebn? spolo?nos?, ktor? vznikla 20.02.2010. Na?im hlavn?m predmetom ?innost? s? stavebn? pr?ce a odborn? poradenstvo v stavebnej problematike. Zo stavebn?ch ?innost? ide o zateplovanie panelov?ch domov a rodinn?ch domov /RD/, rekon?trukcie star???ch RD a bytov, v?stavbu hrub?ch stavieb RD, ako aj v?stavbu RD na k???, rekon?trukcia alebo v?mena striech RD, rekon?trukcia bytov?ch jadier, pokl?dka exteri?rov?ch a interi?rov?ch obkladov a dla?ieb, pokl?dka z?mkovej dla?by, bet?novej z?hradnej architekt?ry a bet?nov?ch okrasn?ch plotov a m?rov, v?etky sadrokarton?rske pr?ce, pokl?dka pl?vaj?cich podl?h, predaj a mont? interi?rov?ch dver?, predaj a mont? plastov?ch a hlin?kov?ch okien a dver? a taktie? maliarske pr?ce. ?

 

Kontaktn? ?daje spolo?nosti : PLD STAV s.r.o., SNP 290/6, 900 23 Vrbov?, I?O: 45 415 056, I? DPH: SK2022977836.

Mobil: +421 905 529 307, mail: pldstav@pldstav.sk a pldstav@gmail.com.

Te??me sa na spolupr?cu s Vami.

 

Vst?pte